Privacy Verklaring

Privacyverklaring Mantelzorgmakelaar Kassem

Mantelzorgmakelaar Kassem wil je met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kun je lezen wat er met je gegevens gebeurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
De dienstverlening van Mantelzorgmakelaar Kassem is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.

Mantelzorgmakelaar Kassem verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over je zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Mantelzorgmakelaar Kassem. Algemene gegevens kunnen (als je daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van Mantelzorgmakelaar Kassem te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mantelzorgmakelaar Kassem mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als je daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Mantelzorgmakelaar Kassem je een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal Mantelzorgmakelaar Kassem de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. Mantelzorgmakelaar Kassem controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat je bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat Mantelzorgmakelaar Kassem geen overeenkomst met je af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Mantelzorgmakelaar Kassem informeert je in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Website
Mantelzorgmakelaar Kassem houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die je op contactformulieren invult.

Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe diensten, blogs, nieuws, of functies van Mantelzorgmakelaar Kassem.

Verkrijging van gegevens
Mantelzorgmakelaar verkrijgt de gegevens op volgende wijze:
• Je geeft de gegevens zelf aan Mantelzorgmakelaar Kassem;
• Mantelzorgmakelaar Kassem krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;
• Je hebt contactgegevens ingevuld op de website;
• Mantelzorgmakelaar Kassem heeft openbare bronnen geraadpleegd;

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:
• Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;
• Mantelzorgmakelaar aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
• Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

Mantelzorgmakelaar Kassem kan je op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

Bewaartermijnen
Mantelzorgmakelaar Kassem heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.
• Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst 4 weken
• Bijzondere gegevens 1 jaar
• Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie 7 jaar

Contactgegevens die je op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert Mantelzorgmakelaar Kassem je gegevens. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht Mantelzorgmakelaar Kassem zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

Beveiligingsniveau
Mantelzorgmakelaar Kassem beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien je van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt je contact opnemen met Mantelzorgmakelaar Kassem. De contactgegevens staan onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers
Indien je een relatie met Mantelzorgmakelaar Kassem hebt, kun je na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres je persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Indien het door Mantelzorgmakelaar Kassem verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt je schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je Mantelzorgmakelaar Kassem schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over diensten van Mantelzorgmakelaar Kassem. Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.

Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kun je na melding bij Mantelzorgmakelaar Kassem, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy verklaring
Mantelzorgmakelaar Kassem heeft het recht om haar privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.mzmkassem.nl worden gepubliceerd.

Contactgegevens
Heb je vragen of verzoeken, stuur deze dan naar:
Mantelzorgmakelaar Kassem
Loubna Kassem
info@mzmkassem.nl
KvK nummer: 80456014


Privacy Verklaring Mantelzorgmakelaar Kassem - 30 oktober 2020